مهندسی(پایه و تفصیلی)

– مهندسی

– مهندسی پایه

فاز اول طراحی، نامهای مختلفی دارد.

Basic Design

Conceptual Design

FEED: Front End Engineering Design

FEL: Front End Loading

مهندسی پایه

طراحی مفهومی

FEED

این اصطلاح در ایران رایج نیست.

محدوده کاری فاز مهندسی پایه عبارت است از تعریف نمودارهای فرایند، تجهیزات اصلی، پلات پلن (Plot Plan)، معماری سیستمها و غیره. این فاز با صدور مدارک اصلی تعریف کننده مجتمع صنعتی، یعنی مدارکی نظیر:

  • دیاگرامهای پایگینگ و ابزار دقیق (P&ID)
  • جانمایی کلی مجتمع صنعتی (Plot Plan)
  • مشخصات‏ فنی تجهیزات اصلی
  • دیاگرام توزیع برق
  • نقشه معماری سیستم کنترل فرآیند

مدارک مهندسی پایه به عنوان بخش فنی دعوت به مناقصه EPC پروژه به کار می‏ رود.

– مهندسی تفصیلی

محدوده کاری فاز مهندسی تفصیلی عبارت است از تهیه تمام مدارک مورد نیاز برای تامین و نصب تجهیزات پروژه. یعنی مدارکی نظیر:

  • جهت تامین: مشخصات‏ فنی تمام تجهیزات و لیست مقادیر bill of quantities اقلام فله‏ای (Bulk)
  • جهت نصب: فونداسیونها، نقشه‏ های تفصیلی نصب و غیره.

شایان ذکر است بعد از تامین تجهیرات پروژه، مهندسی تفصیلی بایست اطلاعات فروشندگان (اطلاعات واقعی تجهیزات که توسط فروشنده طراحی شده اند) را به کار گرفته و با سایر مدارک و مستندات مهندسی پروژه یکپارچه کند.

عمق جزئیات لازم برای فعالیتهای مهندسی مربوط به نصب، فعالیتهایی نظیر سیویل، سازه های فولادی (Steel Structure)، پایپینگ، برق و ابزار دقیق و نظایر آن، بر اساس تقسیم مسئولیتهای توافق شده با پیمانکاران ساخت مشخص می‏ شود. مسیر لوله‏ کشی pipe routing، تهیه لیست اقلام (Material Take-Off, MTO) و تامین این لوله ها توسط این پیمانکار انجام می‏شود. بنابراین برنامه اجرای مهندسی (Engineering Execution Plan) بایست شامل ماتریس تقسیم وظایفی، مانند ماتریس زیر باشد:

برنامه اجرای  مهندسی-ماتریس تقسیم وظایف

همچنین، فعالیتهای مهندسی ممکن است بین مراکز مهندسی نقاط مختلفی از دنیا توزیع شود.

مهندسی از دیسیپلین های مختلفی تفکیک می‏شود، که عمده آنها عبارتند از:

Process

فرآیند

Modeling

مدلسازی

Layout

جانمایی

Safety

ایمنی

CSA

سیویل و سازه

Material & corrosion

مواد و خوردگی

Mechanical

مکانیک و تجهیزات

Piping

پایپینگ

Instrument

ابزاردقیق

Electrical

برق

 

All right reserved