خط مشی


گروه صنعتی RDF  با توجه به ماموریت سازمانی ، توسعه برای زندگی بهتر را آرمان خود قرارداده و دراین راستا در صدد است تا با ایجاد محیطی ایمن و عاری از آلودگی ، تمامی  حوادث و اثرات سوء برافراد ،محیط زیست و تاسیسات را حذف و با بهبود فرآیندها ارائه خدمات منطبق را تضمین نماید .


رویکرد ما:

در جهت توسعه پایدار،ارتقاء رشد و با لندگی نیروی انسانی ، افزایش بهره وری بر مبنای اقتصاد سبز و ارتقاء سطح رضایت ذینفعان می باشد .-

تعهدات ما:

 • در الویت قرار دادن موضوعات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست در صنعت
 • تدوین سیاستها ،اصول و الزامات مرتبط با نظام یکپارچه ی سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
 • ایجاد نگرش جدید و فضای ارتباطی باز و سازنده بین مدیران ،کارکنان و عموم جامعه
 • تخصیص منابع مالی ،انسانی و سازماندهی مورد نیاز
 • رعایت قوانین ومقررات ملی و بین المللی
 • استفاده بهینه از انرژی ومنابع
 • ارزیابی عملکرد فرآیندها وبرنامه ها به منظوربهبود مستمر سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
 • حمایت از تحقیقات کاربردی در صنعت با استفاده از محققین متخصص
 • ارائه آموزشهای لازم و فن آوریهای جدید بطور مستمر
 • شناسائی،ارزیابی ، حذف و یا کنترل موثر مخاطرات در شرایط معمول ، تغییر و بحران
 • مشارکت دادن همه ذینفعان اعم از کارکنان، مشتریان ، پیمانکاران و غیره درجهت بهبود مستمر سیستم مدیریت  بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
 • توجه به تغیرات داخلی وبین المللی واعمال مدیریت تغییر در کلیه فرایندها

من و شما برای صیانت از سرما یه های ملی ، مسئولیتی مشترک داشته و حصول به اهداف عالیه مان تنها زمانی تحقق خواهد یافت که در تمامی این مسیرازهیچ کوششی فروگذاری نکنیم.

 

مدیریت عامل

All right reserved